Wpływ postępowania upadłościowego na majątek dłużnika

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa to bardzo trudy moment dla właścicieli firmy. W takim momencie wszystko, co wartościowe, co składa się na majątek firmy musi zostać sprzedane, aby pieniądze pozyskane z tego tytułu zaspokoiły żądania wierzycieli. Dłużnik (w tym przypadku firma) ma więc jeden sposób na pokrycie swoich długów.

Jak dokładnie przebiega proces upadłości przedsiębiorstwa? Co dzieje się w trakcie postępowania upadłościowego?

Przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się:

  • Jak wygląda proces ogłaszania upadłości?
  • Kiedy dokładnie następuje upadłość przedsiębiorstwa?
  • Co następuje od momentu ogłoszenia upadłości?
  • Ile trwa postepowanie upadłościowe?
  • Upadłość likwidacyjna- od czego zaczyna się start całej procedury?
  • Jakie mogą być kroki wierzycieli niewypłacalnego dłużnika po ogłoszeniu przez niego upadłości?

Prawo upadłościowe, które obowiązuje w Polsce może się wydawać trochę skomplikowane, jednak postanowimy wyjaśnić wszystko krok po kroku. Dla jasności postępowanie upadłościowe to skomplikowany proces, a jego przebieg zależy od szeregu czynników. Aby lepiej go zrozumieć warto zapoznać się z przepisami prawa dotyczącymi szeroko pojętej upadłości.

Proces ogłoszenia upadłości rozpoczyna się w momencie złożenia wniosku w sądzie, w wydziale gospodarczym. Jednak należy pamiętać, że musi to być wydział właściwy dla miejsca prowadzenia działalności. Co ważne ogłoszenie upadłości likwidacyjnej nie jest związane z możliwością zawarcia układu z osobami lub podmiotami, które są wierzycielami upadłego podmiotu gospodarczego.

Prawo upadłościowe w Polsce – kiedy następuje ogłoszenie upadłości?

Co oznacza termin upadłość przedsiębiorstwa? Jaki przebieg ma cała procedura? Upadłość przedsiębiorstwa jest ogłaszana w momencie, kiedy przedsiębiorstwo nie jest już w stanie samodzielnie wygenerować jakichkolwiek zysków, którymi można spłacić zobowiązania i spłacić wierzycieli firmy. Co ważne majątek firmy, która formalnie ogłosi swoją upadłość, należy do jej wierzycieli.

Najważniejsze w procesie postępowania upadłościowego jest spłacenie zobowiązań dłużnika wobec wierzycieli podmiotu gospodarczego.

Czym jest masa upadłościowa, czyli upadłość przedsiębiorstwa krok po kroku

Co rozumiemy pod pojęciem masa upadłościowa? To częste pytanie. Postaramy się odpowiedzieć na nie w sposób jak najbardziej wyczerpujący. Masa upadłościowa to dość ciekawy „twór” powstaje z chwilą ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa, ale nie posiada żadnej formy prawnej uprawniającej jej do czynności prawnych, nie ma też zdolności prawnej, a co za tym idzie nie jest jednostką (jeśli można tak to umownie ująć), która ma jakieś obowiązki czy prawa. Ustawą opisująca prawo upadłościowe przyjmuje, że za masę upadłościową przyjmuje się majątek firmy nabyty przed podaniem do publicznej wiadomości upadłości danego podmiotu gospodarczego.

Wyłączenie z masy upadłościowej- co to znaczy?

Skoro już wiemy czym jest dokładnie masa upadłościowa, zastanówmy się czy są jakieś składowe majątku firmy, które można wyłączyć z masy upadłościowej.

Co ważne nie wszystko wchodzi w skład masy upadłościowej i zostało to opisane w przepisach prawa. Do masy upadłościowej nie wlicza się zatem: część wynagrodzenia za pracę w upadłym przedsiębiorstwie, nie wlicza się także suma uzyskana na mocy realizacji zastawu rejestrowego albo obciążenia hipotecznego. Ale tylko wtedy, gdy upadły podmiot miał rolę podmiotu administrującego wspomnianym zastawem bądź hipoteką. Do masy upadłościowej nie wchodzą tez pieniądze na koncie bankowym, które przeznaczone są na należności podatkowe firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.