Rozdział metodologiczny pracy licencjackiej

Rozdział metodologiczny pracy licencjackiej zawiera informacje o tym, jakie podejście badawcze zostało zastosowane w pracy. Opis metodologii powinien być dokładny, niezależnie od tego, czy przyjęliśmy czyjąś metodę, czy ją zmodyfikowaliśmy.

Czy trzeba pisać rozdział metodologiczny?

Nie każdy typ pracy naukowej uwzględnia rozdział o metodologii badań. Zależy to między innymi od dziedziny wiedzy, której dotyczy praca, ale też mają tu znaczenie osobiste preferencje promotora. Jeśli jednak Twoja praca obejmuje rozdział metodologiczny, pamiętaj, aby pisać go według określonych reguł.

Zobacz też: Wstęp do pracy licencjackiej

Rozdział metodologiczny pracy licencjackiej – gdzie go umieścić?

Pracę licencjacką możemy podzielić na dwie części: teoretyczną i empiryczną. W pierwszym rozdziale powinna się znaleźć teoria, w drugim – metody badawcze, metodologia. Natomiast w trzecim rozdziale powinna się znaleźć analiza materiału.

Część pierwsza zawiera teorię odnośnie zjawiska, które planujemy przebadać. Drugą część stanowi rozdział badawczy pracy licencjackiej, który powinniśmy rozpocząć rozdziałem metodologicznym. Natomiast kolejne rozdziały będą zawierać opisy materiału, który uprzednio zgromadziliśmy.

rozdział metodologiczny

Przedmiot i cel badań

Przedmiot badania określa, co chcemy zbadać. Może nim być na przykład grupa ludzi, pracowników jakiejś firmy, studentów z danego miasta. Pisząc o przedmiocie zacznij od tego, jaką dziedziną się zajmujesz, następnie określ, jaka konkretna problematyka w tej dziedzinie Cię interesuje, a potem przejdź do tego, czego dotyczy praca.

Cel badań określa natomiast to, co chcielibyśmy osiągnąć w wyniku badań. Powinniśmy go sformułować jasno, jednoznacznie i konkretnie. Musisz napisać go tak, abyś mógł potem udowodnić, że osiągnąłeś zamierzony cel. Pamiętaj, aby nie pisać, że celem pracy jest przeprowadzenie badań! Użyj raczej określenia “zbadanie”, nie “badanie”.

Problemy badawcze

Możemy określić jeden problem badawczy lub kilka. Problem badawczy może być sformułowany jako pytanie, które umożliwi zrealizowanie tematu pracy. Najpierw należy określić jeden główny problem, a następnie problemy szczegółowe jako rozwinięcie.

Hipotezy badawcze

Hipoteza badawcza stara się odpowiedzieć na pytanie zawarte w problemie badawczym. Polega na postawieniu pewnego przypuszczenia, które w wyniku badań zostanie zweryfikowane. Dlatego nie stresuj się tym, że Twoja hipoteza może okazać się błędna. Pamiętaj również, że zamieszenie hipotez w tekście nie zawsze jest konieczne – skonsultuj to ze swoim promotorem.

techniki i narzędzia badawcze

Wskaźniki i zmienne

Zmienne i wskaźniki mają na celu wykazać, czy istnieją jakieś zależności między badanymi elementami. Zmienne mogą przyjmować różne wartości, np. w przypadku zmiennej “płeć” wartościami będą “kobieta” i “mężczyzna”. Te wartości tworzą zależności.

Podczas gdy praca magisterska musi zawierać wskaźniki i zmienne, to mówiąc o pracy licencjackiej, używanie zmiennych i wskaźników nie jest obowiązkowe. Zapytaj promotora, czy powinieneś uwzględnić ten aspekt pisząc rozdział badawczy pracy licencjackiej.

Narzędzia i metody badawcze w pracy licencjackiej

Metoda odpowiada na pytanie, jak rozwiązać dany problem, technika określa sposób zbierania danych, natomiast narzędzia badawcze to na przykład ankieta, urządzenia rejestrujące itp.

Nim poruszysz ten podpunkt w rozdziale metodologicznym, konieczne będzie przejrzenie literatury metodologicznej. Zazwyczaj książki na ten temat można znaleźć w bibliotekach i księgarniach szukając pod hasłem “metodologia badań”, a dotyczą one konkretnej dziedziny naukowej. Kiedy wybierasz metody i narzędzia badawcze, staraj się wybrać najdogodniejsze, czyli takie, które potwierdzą postawione przez nas hipotezy, odpowiedzą na ich pytania i pozwolą nam osiągnąć cel.

Organizacja i obszar badań

Warto napisać, wykorzystanie jakich zasobów umożliwiło realizację badań. Uwzględnij tutaj informacje na temat tego, gdzie i kiedy badania zostały przeprowadzone. Może to być np. informacja, w jakiej bibliotece i z jakich zbiorów literatury korzystałeś. Zwróć też uwagę na przedmiot badania, określi jego charakterystykę, czyli np. podaj liczebność i skład badanej grupy. Podaj też warunki, w jakich przeprowadziłeś badania.

metodologia badań własnych

Mamy nadzieję, że nasz artykuł będzie dla Ciebie pomocny, gdy będziesz pisał rozdział metodologiczny pracy licencjackiej. Pamiętaj jednak, że wymienione powyżej podpunkty nie są sztywnymi ramami, których jesteś zobowiązany się trzymać. Natomiast wszelkie wątpliwości, które pojawią się podczas pisania, rozwieje Twój promotor, dzięki czemu napisanie pracy dyplomowej nie powinno Ci sprawić problemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.